Çevre Danışmanlık Hizmetleri

 Yayınlanan Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapsamında Megayol Mühendislik olarak verdiğimiz Çevre Danışmanlık Hizmetlerinde tarafımızdan yapılacaklar ;

 

a)    Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve çevre danışmanlık hizmetlerini Megayol Mühendislik için geliştirilen crm modülü ile sistematik bir biçimde koordine etmek,

b)    Yürütülen çevre danışmanlık hizmetlerini ve  çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

c)     Yılda bir defadan az olmamak üzere çevre danışmanlık hizmeti verilen tesisle ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,

d)    Çevre Danışmanlık Hizmeti verilen tesiste uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,

e)    Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek

f)      Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarının e-çevre izni kapsamında çalışmalarını yürütmek

g)     Çevre izni ve çevre beyanları kapsamında ihtiyaç duyulacak belgeleri kuruma bildirmek ve alınmasının takibini yapmak,

h)    İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

i)      Tesisin çevresel işleri ile görevlendirilen çevre görevlisinin ilgili yönetmelik gereği ayda en az  1 veya 2 gün tesiste çalışmasını sağlamak,

j)      Bakanlık veya il çevre ve şehircilik müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

·        Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,

·        İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,