2021 Yılı Çevre Cezaları

2872 sayılı Çevre Kanununun

20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(a) bendindeki ceza miktarları

 

Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine

1.250 TL

2.067 TL

Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine

2.500 TL

4,136 TL

Egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine

1.250 TL

2.067 TL

Yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara

5.000 TL

8.272 TL

Belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere

10.000 TL

16.567 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

 

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara,

24.000 TL

96.561 TL

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa,

48.000 TL

191.135 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

 

Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara,

6.000 TL

24.123 TL

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine aykırı davrananlara,

2.000 TL

  8.030 TL

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için , toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir.

300 TL

 

1.192 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

 

Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragrafına göre tespit edilir.

(b) bendi için

48.000 TL

96.000 TL

 

 

193.135 TL

386.286 TL

(c) bendi için

12.000 TL

4.000 TL

600 TL

 

48.275 TL

16.082 TL

2.399 TL

 

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak

10.000 TL

15.000 TL

 

 

 

16.547 TL

24.821 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için

10.000 TL

40.223 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

 

11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara

60.000 TL

241.424 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

 

12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere

6.000 TL

24..123 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

 

Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için

400 TL

1.594 TL

Ulaşım araçları için ,

1.200 TL

4.813 TL

İşyerleri ve atölyeler için  Türk Lirası,

4.000 TL

16.082 TL

Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için

12.000 TL

48.275 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*

 

Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile akarsularda;

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

400 TL

661,94 TL

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton başına,

100 TL

165,49 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına ,

10 TL

16,54 TL

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

30 TL

120,60 TL

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına,

6 TL

24,06 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına,

100 KR

382 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına ,

200 TL

330,97 TL

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına ,

40 TL

66,20 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise,

yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına ,

10 TL

16,54 TL

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına,

100 TL

165,49 TL

Bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına,

20 TL

33,10 TL

Beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına,

10 TL

16,51 TL

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

   

Bu bendin birinci paragrafı dışında, bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara,

24.000 TL

96.561 TL

Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

600 TL

2.399 TL

(i)bendindeki ceza miktarı

 

Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara,

1.000 TL

4.007 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

 

Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere,

24.000 TL

96,561 TL

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için,Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

600 TL

2.399 TL

(k) bendindeki ceza miktarları

 

Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara,

20.000 TL

100.000 TL

80.465 TL

402.385 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için, Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.

Dekar başına*:

20TL

100.000 TL den

300.000 TL’ye kadar

Sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde:

300.000 TL

Metreküp başına* :

450 TL

Dekar başına*:

80,39 TL

100.000 TLden

300.000 TL’ye kadar

Sanat yapılarına zarar vermesi veya

akarsuyun akış rejimini bozması halinde:

300.000 TL

Metreküp başına* :

450 TL

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara metreküp başına ,

Metreküp başına*:

120 TL

 Metreküp başına*:

482,80 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

 

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara ,

6.000 TL

24.123 TL

Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,

 

4.000 TL

 

16.082 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

 

Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara ,

48.000 TL

193.135 TL

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için, Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.

1.200 TL

4.813 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

 

Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara,

12.000 TL

48.275 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

 

Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara,

24.000 TL

96.261 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

 

Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere

24.000 TL

96.261 TL

İthal edenlere.

60.000 TL

221.267 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

 

Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere,

100 TL

382 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

 

Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı,

2.000.000 TL.

8.047.986 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

 

Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini yapanlara,

2.000.000 TL

8.047.986 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

 

Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara,

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

 

 

 

 

402.385 TL’den

4.023.983 TL’ye

kadar

(y) bendindeki ceza miktarı Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu

 

Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara,

100.000 TL den

1.000.000 TL’ye kadar

 402.385TL’den

4.023,983 TL ye         kadar

(aa) bendindeki ceza miktarı

Ton başına*

100 TL

Ton başına*

165,49 TL

(bb) bendindeki ceza miktarı

Metrekare başına*

10 TL

Metrekare başına*

16,54 TL

Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir.Bu maddede öngörülen ceza miktarlarını on katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.Bu maddenin uygulamasında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların, fiilin suç oluşturması haline ilişkin hükümleri saklıdır.

 
   

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

 

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile atıksu altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde;

Nüfusu * 100.000’den fazla olanlarda:50.000 TL

 Nüfusu100.000’den

fazla olanlarda:201.183 TL

100.000 ilâ 50.000 arasında olanlara,

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:30.000 TL

Nüfusu 100.000 –     50.000 arasında

olanlarda: 120.707 TL

50.000 ilâ 10.000 arasında olanlara,

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:20.000 TL

Nüfusu 50.000 –10.000 arasında

olanlarda:80.465 TL

10.000 ilâ 2.000 arasında olanlara,

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:10.000 TL

Nüfusu 10.000 –2.000 arasında

olanlarda:40.223 TL

Organize sanayi bölgelerinde,

Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

Organize Sanayi

Bölgelerinde:         402.385 TL

Bunların dışında kalan endüstri tesislerine ve atıksu üreten her türlü tesise.

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu

üreten her türlü tesiste:60.000 TL

Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu

üreten her türlü

tesiste:241.424 TL